Algemene voorwaarden Praktijk voor klassieke homeopathie Eugene van Grinsven

Algemeen
Ik, Eugene van Grinsven, zal als homeopaat/therapeut de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
U, als cliënt / patiënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan mij worden medegedeeld.

Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Behandeling
Ik werk volgens de richtlijnen van mijn beroepsvereniging, voor meer informatie zie www.nvkh.nl. Van iedere patiënt wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bestaat uit een patiëntenkaart, aantekeningen van de consulten, analyse van de consulten en voorschriften. Indien gewenst kunt u hiervan een kopie opvragen.
De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de richtlijnen van de Wet op de Persoonsbescherming. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de wet voorgeschreven situaties.
De keuze van het door mij gegeven homeopathisch geneesmiddel wordt gevormd op basis van de door u aan mij verstrekte informatie. Geneesmiddelvoorschriften zijn een advies op basis van de door u aan mij verstrekte informatie. Inname van het geneesmiddel is uw eigen vrije keuze.
Het stopzetten of afwijken van een lopende reguliere behandeling valt onder de eigen verantwoording van de patiënt en kan het beste in overleg met de regulier behandelaar plaats vinden. In principe raad ik niet aan om met deze behandelingen te stoppen. Indien verbetering van de klachten optreed gedurende de behandeling bij mij, ben ik bereid mee te denken over vermindering van de reguliere medicatie maar de verantwoording daarvoor is en blijft bij de patiënt.
De behandeling geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

Klachten
Indien u problemen of klachten heeft over de behandeling vindt ik het fijn als u deze aan mij kenbaar maakt, zodat we deze kunnen proberen op te lossen.
Als we er niet uit komen is er de mogelijkheid voor u om contact op te nemen met mijn beroepsvereniging (NVKH)